''

Ngày 23 tháng 05 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Các loại văn bản

Tiến độ xử lý công văn

    Tiến độ xử lý công văn

    Stt Ngày gửi/nhận Nơi ban hành Nội dung tóm tắt Cơ quan/người xử lý Hạn xử lý Tiến độ xử lý 1 16/01/2018 Sở GD&ĐT  V/v tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ. thầy Dũng, cố Thoa bc Đầu và cuối năm Đang xử lý 2 15/01/2018 UBND huyện  Kế hoạch Công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 Chị Trinh báo cáo cuối năm 2018 17/01/2018 Đang xử lý 3 25/01/2018 Sở GD&ĐT  V/v ... Xem thêm